stanovy

Stanovy občanského sdružení Rodinné centrum Havránek

Čl. I Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení: Rodinné centrum Havránek
(dále jen „sdružení“)
Sídlo: Dušníky nad Vltavou 15, 277 44 Vojkovice

Čl. II Předmět činnosti sdružení

Sdružení provozuje mateřské centrum jakožto neformální zařízení pro sociální prevenci pro rodiny s dětmi.

Čl. III Cíl činnosti sdružení

1. Sdružení má poskytovat rodičům a dětem prostor pro setkávání a navazování vztahů a současně tak oživovat společenský život města Veltrusy. Má navazovat na dlouholetou spolkovou tradici města, podporovat pospolitost, zmírňovat izolaci rodičů s malými dětmi a nabízet jim způsoby aktivního trávení času. Vytvářet prostředí pro přirozené předávání zkušeností i tradic při setkáních a dílnách.

2. Má probouzet zájem o přírodu, kulturu, sport i veřejný život města, například pořádáním akcí pro veřejnost (výlety, besídky, soutěže).

3. Sdružení zprostředkovává poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, zdravém životním stylu. Poskytuje rady rodičům, napomáhá jejich dalšímu vzdělávání (informuje o dostupné vzdělávací literatuře, možnostech rozvoje osobnosti apod.).

4. Spolupracuje s jinými organizacemi v okolí, s orgány státní správy a samosprávy v sociální a kulturní oblasti.

Čl. IV Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

2. O přijetí člena rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.

3. Členství vzniká dnem přijetí člena.

4. Zánik členství je možný

a) vystoupením člena písemným oznámením

b) úmrtím člena

c) u právnické osoby jejím zrušením

d) zrušením členství na základě rozhodnutí zasedání

e) zánikem sdružení

f) při neplacení členských příspěvků ke konci kalendářního roku

Čl. V Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo podílet se na činnosti sdružení, volit do orgánů sdružení a být volen do orgánů sdružení, být informován o činnosti rady, obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

2. Člen má povinnost dodržovat stanovy sdružení a aktivně se podílet na činnosti sdružení.

Čl. VI Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou

a) zasedání

b) rada

Čl. VII Zasedání sdružení

1. Zasedání sdružení je nejvyšší orgán sdružení a je tvořen všemi členy sdružení. Zasedání svolává rada podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada svolá zasedání vždy, když o to požádá nejméně polovina členů.

2. Zasedání rozhoduje o změnách stanov, volí radu, rozhoduje o zrušení členství a o zániku sdružení.

3. Zasedání je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. O změně stanov a o zániku sdružení rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů, v ostatních věcech nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl. VIII Rada sdružení

1. Rada je výkonným a řídícím orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá zasedání sdružení.

2. Rada má tři členy: předseda, místopředseda, jednatel

3. Radu svolává předseda. v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 4krát ročně.

4. Rada volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a jednatele, dále koordinuje činnost sdružení, svolává zasedání, informuje zasedání o činnosti a hospodaření v minulém období a rozhoduje o přijetí člena sdružení.

5. Předseda a místopředseda rady zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem nebo pověřují jednotlivé členy sdružení k jeho zastupování.

6. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

7. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

8. Jednatel je oprávněn provádět za sdružení běžné právní úkony v rozsahu stanoveném radou a odpovídá za vedení majetkové evidence a účetnictví.

Čl. IX Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.

2. Zdrojem majetku jsou zejména

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob

b) výnosy majetku

c) příjmy z případné doplňkové činnosti při naplňování cílů sdružení

d) členské příspěvky

Čl. XI Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí zasedání sdružení

b) rozhodnutím ministerstva vnitra

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně zasedání sdružení o způsobu majetkového vypořádání.

Ve Veltrusech dne 23. 3. 2006.